Matematikprov på datorn

På Ystad Gymnasium använder vi DigiExam som huvudsaklig plattform när det gäller digitala prov. Matematiken är dock ett ämne som hamnat lite på efterkälken i detta avseende. Nu har en liten grupp matematiklärare testkört en alternativ lösning för att kunna dra nytta av en låst dator. Denna lösning heter Provdator och bygger på en annan teknik än DigiExam. Lärarna har inte nått målet riktigt ännu, att digitalisera hela provprocessen, men det pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med företaget Örestad Linux AB.

Vid premiärdagen deltog 120 elever och tre lärare. Sammantaget kan vi konstatera att detta är en intressant lösning att bygga vidare på. Utmaningen just nu ligger i att kunna bibehålla datorn i låst läge samtidigt som eleven ges tillgång till Geogebra och den webbaserade tjänsten Kunskapsmatrisen. Jag är övertygad om att lärarnas arbete kommer att bära frukt.

Gemensamt utvecklingsarbete

Gemensamt utvecklingsarbete mellan Ystad Gymnasium och förlaget Natur och Kultur

På fredag 10 februari 2017 kommer Natur och Kultur till Ystad Gymnasium för att ta del av hur deras digitala läromedel används i klassrummet. Ystad Gymnasium har lärare som använder digitalt läromedel och integrerar detta med andra system för att underlätta för elevernas lärande.

Daniel Barker är en i Natur och Kulturs delegation som kommer till Ystad Gymnasium. Daniel Barker är kanske mest känd för undervisningskonceptet Flipped Classroom eller mer populärt ”det omvända klassrummet”.

Daniel Barker

Skolan och förlagen gör här en gemensam sak i utvecklingen av undervisningen, med IT som stöd. Natur och Kultur är intresserade av att se hur deras digitala läromedel används i den verkliga miljön och vilka utvecklingsbehov som finns. Ystad Gymnasium är intresserat av att kunna ta del av kvalitativa digitala läromedel och en möjlighet att utveckla dessa.

Tider
9.30-11.30 Lektionsbesök hos Sverker Ahrent. Matematik med hjälp av läromedlet NOKflex.
Lunch
13.30-14.30 Presentation av NOKflex för samtliga matematiklärare på Ystad Gymnasium.

Kontaktperson
Niclas Olsson
IT-koordinator
0709 23 07 42
niclas.olsson(a)ystad.se

Digital teknik ska underlätta APL

Kan den arbetsplatsförlagda utbildningen på yrkesprogram underlättas med hjälp av digital teknik? Just nu pågår ett pilotprojekt för att kunna svara på den frågan. Under läsåret 16/17 kommer vi att testköra två olika appar som båda har samma syfte: att underlätta och effektivisera APL-hanteringen för elever, lärare och handledare.
De två apparna har flera likheter men det finns förstås en del olikheter och utvärdering av pilotprojektet ska ske i slutet av vårterminen 2017.
Program som ingår i projektet är Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Hantverksprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt T4.

Matematikprov på datorn

Ystad Gymnasium använder sedan ett drygt år tillbaka Kunskapsmatrisen som en resurs i matematikundervisningen.
Sverker Ahrent är en av matematiklärarna som bygger sin undervisning med stöd av detta verktyg. Kunskapsmatrisen kan betraktas som svenska matematiklärares samlade uppgiftsbank där det finns möjlighet att följa en elevs matematikutveckling och arbeta formativt i matrisform.
Flera lärare använder det som ett prov- och testkonstruktionsverktyg, eller ett examinationsverktyg men kan användas i sin helhet eller med bara valda delar.

Sverker menar att digitala examinationer är en naturlig följd av att arbeta med interaktiva läromedel. Inom ämnet matematik är detta inte oproblematiskt eftersom ämnet har speciella krav på notation.
Med digital examination underlättas bedömningsarbetet och fokus kan läggas på den formativa delen av bedömningen. Tekniska lösningar som medger elevers självbedömningar kan vara ett effektivt pedagogiskt redskap menar Sverker.

På frågan om vilka nackdelar som hittios har kunnat identifierats pekar Sverker på en viss ovana och därmed osäkerhet och att fokus flyttas från problemlösning till teknikhantering. Detta bör dock vara övergående efter några få examinationer. Lärarna i matematik har valt detta verktyg framför DigiExam då de inte anser att redskapet ”Equation”, som ingår i DigiExam, är tillräckligt lättmanövrerat. Då uppstår just detta att elevens fokus flyttas från uppgifterna och problemlösningen till teknikhanteringen.

Teknikberoende är ett vardagsproblem som vi tenderar att ignorera. Man behöver pappersbackup om nätet inte fungerar, avslutar Sverker.

Teknik som berikar undervisningen

Malin Andersen lärare i svenska som andraspråk på Språkintroduktionen bygger sin undervisning med stöd av en stor (79″) interaktiv TV. Jag gjorde ett besök på en av hennes lektioner för att själv uppleva hur denna teknik kan underlätta för elevernas lärande. Lektionen handlar om att börja skriva. Hur man fångar läsarens intresse och hur styckeindelning och tecken fungerar. I elevgruppen finns ett enormt berättande men de behöver förbättra sina dispositioner. Malins genomgång bygger på dialog och hon använder sig av namnstickor för att fördela ordet.

Vad är detta för pryl?

-Det är en interaktiv TV med touchfunktion. Den är dessutom utrustad med en Wepresenter för trådlös överföring. Den har en inbyggd dator och man kan enkelt skifta mellan Windows och Android. Det bästa är att den är intuitiv och lätt att använda. Jag kan spela in alla anteckningar och dela ut dem till eleverna i efterhand.

Vad är möjligt nu som inte var det tidigare?

-Tekniken ger mig helt andra möjligheter att exempelvis jämföra elevtexter. Jag kan skifta mellan delar och helheten. Eleverna bjuds in i varandras texter och vi kan kollaborera på ett helt annat vis genom att det sker ”live”. Cirkelmodellen är enklare att följa med hjälp av tekniken. Det underlättar för min spontanitet och möjliggör alternativa vägar när så krävs.

På vilket sätt kan denna teknik gynna elevernas kunskapsutveckling?

-Jag tänker främst på detta med medbedömning och självskattning. Tekniken tillsammans med en pedagogisk medvetenhet leder definitivt till högre måluppfyllelse. Många av våra elever är i behov av visuell hjälp. Jag kan nu utmana och hjälpa eleverna på ett helt nytt sätt.

Hur upplever eleverna denna nya undervisningsmetod?

-De har varit förväntansfulla och trivs med detta. De lär sig snabbt hur det fungerar. Många menar att de lär sig svenska på ett bättre sätt och att den egna datorn får en tydlig funktion.

Har du och eleverna någon gång upplevt att tekniken blir ett hinder och flyttar fokus på ett negativt sätt?

-Det har ju varit lite teknikstrul i början men jag tycker inte att det har någon negativ inverkan. Interaktionen har blivit flerdimensionell.

Alternativt enkätverktyg

Jag får ofta frågor som rör verktyg för undersökningar, exempelvis enkätverktyg. När administrationen nyligen gick över till Easy Research försvann möjligheten för pedagoger och elever att göra egna undersökningar. Jag har tidigare lobbat för alternativa lösningar som Google Forms och Surveymonkey. Nu vill jag tipsa om en annan intressant tjänst: Typeform!

Tips! Så här kan du använda DigiExam vid provuppsamlingar

Monica Otteby m.fl. har börjat använda DigiExam vid provuppsamlingar genom att köra flera prov vid samma skrivningstillfälle. Monica berättar att hon hade ett antal elever som saknade olika examinationer i novell- och romananalys. Uppsamlingstillfällen är inget nytt fenomen men att man kan ta hjälp av digitala prov är kanske inte lika känt.

Just vid det här tillfället aktiverade Monica tre prov i DigiExam. Varje prov får en egen kod som delas ut till de elever som ska skriva respektive prov. Tre prov betyder också tre offlinefiler för nedladdning. Dessa sparas på USB som vanligt. Det som skiljer från ett vanligt prov i DigiExam är att läraren måste växla mellan de olika provens live-vy. Enligt Monica själv är detta inte alls komplicerat.

Lunchpresentation av DigiExam på Ystad Gymnasium

Elva representanter från andra kommuner och skolor tog sig under tisdagen till Ystad Gymnasium för att skapa sig en bild av hur en digitalisering av examinationer kan gå till. Tillsammans med representanter från DigiExam bjöd IT-koordinator Niclas Olsson och förstelärare Gustav Persson på insyn i skolans process, från upphandling till provgenomgång med elever. Efter att Niclas presenterat skolan, implementering och uppföljning visade Gustav hur man enkelt bygger nya prov, modifierar gamla prov och delar dem med kollegor. Därefter fick deltagarna följa med till ett klassrum och se hur det fungerar i själva provsituationen. Deltagarna fick gå runt och ställde flera frågor till eleverna och DigiExams representanter passade på att intervjua två av eleverna. Vårt främsta tips till skolor som vill komma igång med att digitalisera prov med hjälp av DigiExam är att skapa en arbetsgång/rutin för igångsättning. På vår skola arbetar vi efter följande rutin:

  1. Läraren träffar IT-koordinatorn och får en introduktion i verktyget. Läraren skapar ett testprov.
  2. ”Dukningen” innebär att IT-koordinatorn träffar läraren och undervisningsgruppen på lektionstid. Eleverna får registrera sig på DigiExam och IT-koordinatorn säkerställer att elevernas klienter finns på datorerna och fungerar. Eleverna informeras även om hur ett provtillfälle går till och vad som kommer att hända vid provstart.
  3. Provtillfället: IT-koordinatorn deltar vid uppstart och hjälper läraren om något skulle inträffa, exempelvis om någon elev skulle tappa nätverksuppkoppling. En av fördelarna med DigiExam är att det finns enkla snabba lösningar på det vi kallar ”tekniskt strul”.

Aktuellt just nu är att DigiExam inom kort släpper en modul som möjliggör provskrivning i matematik. Det har varit efterlängtat. Under dagen framkom flera intressanta förslag på hur DigiExam skulle kunna utveckla sin tjänst, exempelvis för att öka interaktiviteten skulle läraren kunna bädda in filmklipp i provet.

Tack till alla er som deltog!