Matematikprov på datorn

Diagnostiskt test i matematik pågår

Ystad Gymnasium använder sedan ett drygt år tillbaka Kunskapsmatrisen som en resurs i matematikundervisningen.
Sverker Ahrent är en av matematiklärarna som bygger sin undervisning med stöd av detta verktyg. Kunskapsmatrisen kan betraktas som svenska matematiklärares samlade uppgiftsbank där det finns möjlighet att följa en elevs matematikutveckling och arbeta formativt i matrisform.
Flera lärare använder det som ett prov- och testkonstruktionsverktyg, eller ett examinationsverktyg men kan användas i sin helhet eller med bara valda delar.

Sverker menar att digitala examinationer är en naturlig följd av att arbeta med interaktiva läromedel. Inom ämnet matematik är detta inte oproblematiskt eftersom ämnet har speciella krav på notation.
Med digital examination underlättas bedömningsarbetet och fokus kan läggas på den formativa delen av bedömningen. Tekniska lösningar som medger elevers självbedömningar kan vara ett effektivt pedagogiskt redskap menar Sverker.

På frågan om vilka nackdelar som hittios har kunnat identifierats pekar Sverker på en viss ovana och därmed osäkerhet och att fokus flyttas från problemlösning till teknikhantering. Detta bör dock vara övergående efter några få examinationer. Lärarna i matematik har valt detta verktyg framför DigiExam då de inte anser att redskapet “Equation”, som ingår i DigiExam, är tillräckligt lättmanövrerat. Då uppstår just detta att elevens fokus flyttas från uppgifterna och problemlösningen till teknikhanteringen.

Teknikberoende är ett vardagsproblem som vi tenderar att ignorera. Man behöver pappersbackup om nätet inte fungerar, avslutar Sverker.

Postad i ,
Rulla till toppen