What makes a good Digital Portfolio?

 

The project has support from the Erasmus+ program under the name: What makes a good digital portfolio.
Project number: 2019-1-SE01-KA202-060565

What makes a good digital portfolio?

Projektet gäller för Fordons- och transportprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Projektbeskrivning:

Traditionellt belönas färdigheter och kompetenser som erhållits under en utbildning med certifikat, examensbevis eller betyg. En fördel med detta “bevis på att de är kompetenta” är att de flesta arbetsgivare känner till denna metod. Nackdelarna är dock många. Den visar att ägaren uppfyller minimikraven, men inte det extra som berikar kompetenserna. Dessutom återspeglar den färdigheter och kompetenser endast vid en viss tidpunkt. Utvecklingen av kunskaper och kompetenser kan samlas in och visas i en portfölj och eftersom vi inte vill gå runt med massor av papper måste den digitaliseras. Även om fördelarna med digitala portfolios är många, används de inte ofta i verklig praxis. Hur kommer det sig?

Detta projekt har undersökt anledningen till och hittat motivationsmetoder för studenter att fylla sin digitala portfolio och hålla den uppdaterad. Vi har även undersökt orsakerna till att företagen knappast använder portfolios inom sin anställningspolicy och gett dem skäl att använda dem.

Med följande projektresultat:

 1. Analys av företagskriterier för en användbar digital kompentsportfölj som underlättar rekrytering av personal.
 2. Resultat av lektionsplanering
 3. Utvärderingskriterier

En undersökning om nyttan kring digitala portfolios har gjorts bland företag i motorbranschen och resultatet finns att läsa här.

Våra partners i detta projekt

Kontaktperson

Berth Hansson, yrkeslärare Fordons- och transportprogrammet
berth.hansson(a)edu.ystad.se, 0704-34 05 15

 

samarbetspartner Erasmus logo


Lektionsmaterial

 

Miljöbil till kund

Innan eleverna börjar arbeta med uppgiften Miljöbil sker föreläsningar i Naturkunskap och Fordonskurs integrerat med lärare för båda kurserna närvarande. Eleverna arbetar med fordon och miljö som förberedande uppgift i sina fordonsböcker och lärare från båda kurserna är närvarande. Korta genomgångar ges under hand. Tidsåtgång mellan 4 och 6 timmar (för vår del 2-4 gemensamma pass) .

Bakgrund och lärandemål 

Det finns en fiktiv kund som har ett visst behov kopplat till sitt bilköp. Kvinnan som ska köpa bilen vill ha ett bra miljöalternativ. Jag Fredrik (Lärare i kursen Naturkunskap 1a1) kommer att gå in i rollen som kund och vi har kundmötet som ett rollspel över en kunddisk. Berth (Lärare i fordonskurs) filmar och står för rekvisita i form av kundmottagning som iordningställs på verkstaden.

Övergripande mål  

 • Att eleverna har ett verkligt mål med lärandet där de möter ett kundbehov och samtidigt får material till sin digitala portfolio.
 • Eleverna ska kunna diskutera och resonera kring olika val man kan göra beroende på nyttjande av bil och olika miljöaspekter.
 • Eleverna ska tränas i att bemöta kunder.
 • Eleverna ska kunna göra aktiva val i komplexa miljöfrågor och kunna förklara utifrån miljöpåverkan och klimatpåverkan varför den bil de tagit fram som förslag är miljövänlig.
 • Eleverna ska även kunna förklara hur tekniken fungerar i den bil de valt till kunden.  

Nedan följer den skriftliga delen av instruktionerna som eleverna får.

Skriftliga elevinstruktioner:

Förutsättningarna är:

 • Jobbpendling 50km, inkluderar båda riktningarna.
 • Fritidsaktiviteter hela familjen 3 ggr per vecka, 30 km, inkluderar båda riktningarna. Familjen är kvinnan, man och två barn.
 • Varannan helg åker hela familjen till Göteborg 600 km, inkluderar fram och tillbaka.
 • Bilen ska vara fabriksny.

Som elev har du rollen personlig tekniker som blir engagerad i bilvalet.

Som elev ska du kunna motivera varför ditt förslag i rollen av personlig tekniker passar familjen.

Som elev ska du kunna förklara på vilket sätt bilen är ett bra miljöval.

Som elev ska du ska kunna berätta om bilmärke, förbrukning, serviceintervall, servicekostnader, årsskatt, räckvidd om elbil, hur man laddar bilen om det är en elbil eller pluginhybrid.

Redovisning sker i form av en inspelad video av rollspelet kundmöte.

Green car to customer

Before students start working on the environmental car task, lectures in Natural Science and Vehicle Course are integrated with teachers for both courses present. Students work with vehicles and the environment as preparatory assignments in their vehicle books and teachers from both courses are present. Short briefings are given by hand. Time between 4 and 6 hours (for our part 2-4  joint passports).

Background and learning outcomes

There is a fictitious customer who has a certain need linked to their car purchase. The woman who is going to buy the car wants a good environmental option. I Fredrik (Teacher in the course Naturkunskap 1a1) will enter the role of customer and we have the customer meeting as a role-playing game over a customer desk. Berth (Teacher in vehicle course) films and stands for props in the form of customer reception that is prepared at the workshop.

Overall objectives

 • That students have a real goal with learning where they meet a customer need and at the same time get material for their digital portfolio.
 • Students should be able to discuss and discuss different choices you can make depending on the use of a car and different environmental aspects.
 • Students should be trained to treat customers.
 • Students should be able to make active choices in complex environmental issues and be able to explain based on environmental impact and climate impact why the car they have developed as a proposal is environmentally friendly.
 • Students should also be able to explain how the technology works in the car they have chosen for the customer.

Below is the written part of the instructions that students receive.

Written student instructions:

The conditions are:

 • Work commute 50km, includes both directions.
 • Leisure activities throughout the family 3 times per week, 30 km, include both directions. The family is a woman, a husband and two children.
 • Every other weekend the whole family travels to Gothenburg 600 km, including back and forth.
 • The car should be factory new.

As a student, you have the role of personal technician who becomes involved in the car selection.

As a student, you should be able to justify why your proposal in the role of personal technician suits the family.

As a student, you should be able to explain how the car is a good environmental choice.

As a student, you should be able to tell about car brand, consumption, service interval, service costs, annual tax,range about electric car, how to charge the car if it is an electric car or plug-in hybrid.

Accounting takes the form of a recorded video of the role-playing game customer meeting.

Rulla till toppen