Vi satsar på LIV!

Under vårterminen 2017 genomförs ett antal aktiviteter inom projektet LIV med Samhällsprogrammet, Språkintroduktion och Estetiska programmet.

LIV-gruppen har fått i uppdrag att arbeta med attityder, värderingar, normer samt normkritiska aspekter som alla är viktiga i en skolutveckling mot en inkluderande skola. Tidigare erfarenheter som gjorts inom området ska tas tillvara och bygga vidare så att fler program och fler spår kan engageras.

En projektledning tillsammans med den utvalda LIV-gruppen planerar och genomför olika aktiviteter som bidrar till en god likabehandling, inkludering och en gemensam värdegrund  som omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor.

Ett antal personer i vår organisation, lärare och kuratorer,  har genomgått processutbildning inom samlevnad, normkritik och värdegrund och ingår nu som resurspersoner i LIV-gruppen. Förstelärare samt lärarrepresentanter som är engagerade i dessa frågor ingår också i gruppen från de olika programmen. En elevcoach från Språkintroduktionen ingår samt att en elevreferensgrupp utsetts med representanter från de tre berörda programmen.

 

LIV står för Likabehandling, Inkludering och Värdegrund.

Syfte

  • Öka medvetenheten och förståelsen kring likabehandling, inkludering och värdegrundsarbetet
  • Öppna upp ”gränserna” i vår skola
  • LIV kan ge förutsättningar för en ökad måluppfyllelse

Mål

  • Skapa aktiviteter under vt 17 för  en ökad inkludering mellan SA, ES och SI
  • Få en gemensam syn på begreppen likabehandling, inkludering och värdegrund utifrån en normkritisk granskning
  • ”Öppna upp gränserna”, både bland personal och elever genom att göra relationsfrämjande saker tillsammans och då fundera över mellanmänskligt samspel och värderingar.
  • På sikt få till en medvetenhet om LIV för samtliga program på Ystad Gymnasium som en naturlig del av undervisningen

Estetiska – Musiker, musikproducent och låtskrivare

Språkintroduktion

Samhällsvetenskap

 

Postad i
Rulla till toppen