Kom till årsmöte 2019!

Ystad Gymnasium IF:s alla medlemmar kallas till Årsmöte 2019

Onsdagen den 20 mars kl. 16.00 samlas vi i Österports aula för att hålla årsmöte för Ystad Gymnasium Skol IF.

Tillsammans bestämmer vi årets aktivitetsprogram.
Vi väljer en ny styrelse.
Genomgång av motioner/förslag styrelsen tillhanda senast 20 februari.
Utlottning av YGIF-prylar
I samband med årsmötet bjuder vi medlemmarna på fika!

Kom och säg din mening! Det är DU som bestämmer framtiden tillsammans med de andra medlemmarna i Ystad Gymnasium IF.

Årsmötesdagordning för Ystad Gymnasium IF

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om årsmötet kallats enligt stadgarna.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden ska justera mötesprotokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Behandling av motioner/förslag som inlämnats till styrelsen senast 14 dagar före mötet.
10. Fastställa årsavgiften.
11. Fastställa verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av:
a. föreningens och styrelsens ordförande,
b. övriga ledamöter i styrelsen,
c. eventuella ersättare i styrelsen,
d. två revisorer och en ersättare,
e. valberedning med en sammankallande.
13. Beslut om:
a. eventuella sektioner och dess ledamöter,
b. eventuella ombud till SDF:s årsmöte.
14. Eventuella övriga frågor.

Styrelsen YGIF

Postad i
Rulla till toppen