Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen finns för dig, så att du kan skaffa dig behörighet till nationella gymnasieprogram.

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som är studiemotiverad men inte har fått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Här får du chans att läsa in de grundskoleämnen du behöver för att nå den behörighet du önskar.
På introduktionsprogrammen individualiseras utbildningen efter dina behov för att på bästa sätt förbereda dig inför ett arbete eller fortsatta studier.

Introduktionsprogrammen finns i fyra inriktningar

 Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är till för dig som inte har godkända betyg som krävs för ett nationellt yrkesprogram. Syftet med individuellt alternativ är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Individuellt alternativ utformas specifikt för dig utifrån dina behov, dina förmågor och dina kunskaper. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även praktik på en arbetsplats eller på ett gymnasieprogram kan ingå i utbildningen.

 Individuellt alternativ – anpassat

Detta är en utbildning som är anpassad för dig med problem inom autismspektrumområdet. Undervisningen bedrivs i små grupper och tar hänsyn till varje enskild elevs behov och förutsättningar. Du kan läsa både grundskoleämnen och gymnasiekurser. Dina individuella behov står i centrum och programmet blir ditt alldeles eget. Din utbildning utgår från Park där du har ditt ”eget” klassrum i en anpassad miljö.

 Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever.

 Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyligen anlänt till Sverige och som vill skaffa dig behörighet till nationella gymnasieprogram. Utbildningen har fokus på svenska språket och ska möjliggöra för dig att gå vidare i gymnasieskola alternativt annan utbildning. På språkintroduktion kan du dessutom få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning.

Språkintroduktion är individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Alla elever på språkintroduktion läser grundskolans kursplan i svenska som andraspråk. Eleverna ges sedan möjlighet att läsa integrerat med preparand för att ta del av fler grundskoleämnen. Personalen samarbetar dagligen med modersmålslärare och studiehandledare. Vi strävar efter att varje individ ska nå sin fulla potential för att förbereda sig för sitt nya liv i Sverige.

Varje elev får en egen dator

Ystad Gymnasium vill med sin IT-satsning säkerställa att personal och elever nyttjar den potential som internet och modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat och fördjupat lärande. Eleverna får en egen personlig dator som är anpassad utifrån det program som eleven är antagen på. Varje elev ska kunna nå sin fulla potential!